Skip to main content
Competenties worden een steeds belangrijker onderdeel van sollicitaties. Slim dus, om ze ook op jouw cv te benoemen. Maar welke competenties heb je eigenlijk? En hoe vermeld je ze op je curriculum vitae?

Het woord ‘competentie’ betekent letterlijk ‘vaardigheid’: het komt van het woord ‘competent’. Je kunt het woord competentie zien als een verzamelterm voor vier verschillende dingen: talenten, kennis, vaardigheden en houding.

Wat zijn competenties precies?

Het goede nieuws is: jij beschikt over alle competenties ter wereld. Helaas is dat minder bijzonder dan het klinkt. De waarheid is namelijk dat alle mensen over alle competenties ter wereld beschikken.

Toch maken jouw competenties je uniek. Iedereen beschikt namelijk wel over dezelfde bekwaamheden, maar niet iedereen heeft elke competentie even goed ontwikkeld. Zo is persoon A wellicht heel goed in het analyseren van grote stukken informatie en persoon B erg vaardig in het zien van de big picture.

Deze competenties zorgen ervoor dat persoon A waarschijnlijk een betere data-analist is dan persoon B. Daar tegenover staat dat persoon B waarschijnlijk beter zal presteren in een managementfunctie dan persoon A.

Competenties vertellen dus eigenlijk in een paar kernwoorden waar jouw sterke punten liggen en maken het voor een toekomstig werkgever mogelijk om een beter beeld te krijgen van jouw capaciteiten.

Waarom zou ik competenties benoemen in mijn cv?

Door je kerncompetenties in je cv te benoemen, ben je in staat om een werkgever meer te vertellen over wie je bent en wat je kunt. Hoe beter het beeld dat een potentiële werkgever van je heeft, des te groter de kans is dat je op waarde geschat zal worden (en voor een sollicitatiegesprek wordt uitgenodigd).

Er is nog een goede reden om je competenties te vermelden op je cv. Op de huidige arbeidsmarkt worden vaardigheden namelijk steeds hoger gewaardeerd. Veel werkgevers vinden wat je kunt zelfs belangrijker dan je opleiding of je werkervaring. Natuurlijk: als je opschrijft dat je ergens goed in bent, is de kans groot dat je dat later tijdens een assessment nog wel even moeten bewijzen. Maar door op je cv je competenties te benoemen, word je in ieder geval in één klap een stuk interessanter voor je recruiter.

Competenties verwerken in het cv

De vraag is vervolgens: ‘hoe doe ik dat, mijn competenties vermelden op mijn cv?’. Je hebt een aantal mogelijkheden.

Herhaal je op meerdere plekken in je cv dezelfde competenties? Dus bijvoorbeeld: benoem je zowel in je functieomschrijvingen als in je profielschets dat je goed kunt delegeren? Dan creëer je consistentie in het beeld dat je van jezelf schetst; dat wekt vertrouwen!

Vind jouw kerncompetenties

Jij weet natuurlijk het best waar jij goed in bent. Maar soms is het lastig daar woorden aan te geven. In de tabel hieronder vind je een lijst van kerncompetenties: ga voor jezelf na welke van deze competenties jij het best ontwikkeld hebt, en vermeld ze op je cv. Onder de tabel lichten we de competenties verder toe.

Aanpassingsvermogen Aansturen Accuraat
Actieve houding Adviseren Ambitie
Analytische vaardigheden Anticiperen Argumenteren
Assertief Beargumenteren Besluitvaardig
Bestuurvaardig Betrokken Betrouwbaar
Bindend vermogen Causaliteitsanalyses Coaching
Commercieel inzicht Commitment Communicatie
Computervaardigheden Conceptueel denken Conflicthantering
Confronteren Consciëntieus Coördineren
Creatief Cultureel bewustzijn Delegeren
Demonstreren Detailgericht Didactische vaardigheden
Discipline Discussiëren Diversiteit hanteren
Doelgericht Doelgericht aansturen Doorvragen
Doorzettingsvermogen Draagvlak creëren Durf
Duurzaam ondernemen Effectiviteit Empathisch
Energie Expertise Feedback geven
Feedback ontvangen Flexibel Formuleren
Gedisciplineerd Groepsgericht aansturen Gespreksvaardigheid
Impact hebben Impressie Individugericht leiderschap
Informatieanalyse Initiatief nemen Inlevingsvermogen
Innovatie Integriteit Interpersoonlijke sensitiviteit
Interpretatie Interview Intrinsiek gemotiveerd
Invloed uitoefenen Inzet Klantgerichtheid
Kostenbewust handelen Kritisch denken Kwaliteitsgericht
Leervermogen Lef tonen Leiderschap
Leidinggeven Lobbyen Loyaliteit
Luisteren Managementidentificatie Marktgerichtheid
Mensenkennis Mensgericht leiderschap Milieubewustzijn
Mondelinge presentatie Motiveren Multicultureel bewustzijn
Multitasken Netwerkvaardigheid Observatie
Omgaan met druk Onafhankelijk Onderhandelen
Ondernemerschap Ontwikkelen medewerkers Oordeelvorming
Opbouwend kritiseren Oplossingsgericht Optreden
Organisatiegericht aansturen Organisatiesensitiviteit Organisatietalent
Oriëntatievermogen Overtuigingskracht Plannen en organiseren
POP (Pers. Ontw. Planning) Positief Presenteren
Prestatiemotivatie Prioriteiten stellen Proactief
Probleemanalyse Probleemoriëntatie Problemen definiëren
Reflectief Resoluut zijn Resultaatgericht
Samenwerken Schriftelijke vaardigheden Sensitiviteit
Signaalgevoeligheid Snel schakelen Sociaal
Standardiseren Stressbestendig Synergie creëren

Aanpassingsvermogen Het vermogen om doelmatig te blijven handelen in een nieuwe situatie, omgeving of taak. Hieronder valt ook het makkelijk schikken naar nieuwe verantwoordelijkheden en mensen.

Aansturen Leiding geven aan groepen en individuen. Bekijk leidinggeven

Accuraat Het zorgvuldig en effectief kunnen omgaan met gedetailleerde informatie.

Actieve houding Het actief deelnemen aan een arbeidsprestatie en daarbij een energieke en bedrijvige houding vertonen.

Adviseren Het aanbevelen van, en voorlichten over een product of service. Kan ook betrekking hebben op het geven van raad bij situaties of over personen.

Ambitie Het gedrag dat erop is gericht om carrière te maken en successen te boeken op zowel korte- als lange termijn. Het streven om te groeien binnen een organisatie of branche.

Analytische vaardigheden Verbandhoudend kunnen analyseren en het kunnen herkennen van situaties. Hierbij horen onder andere het scheiden van feiten en meningen, verbanden leggen tussen problemen, hypotheses stellen en het goed kunnen indelen van informatie in relevante categorieën.

Anticiperen Het vooruitkijken naar, en het herkennen van toekomstige situaties en verhoudingen en hiermee rekening houden in het nu. Zo nodig ook het nemen van preventieve maatregelen in anticipatie op de toekomst.

Argumenteren Het goed kunnen verwoorden van zowel redenen vóór- als tégen een stelling en met de hieruit volgende bewijsgronden tot een weloverwogen conclusie komen. Relevante woorden: Bewijsgronden aanvoeren, Redeneren, Redetwisten.

Assertief Het opkomen voor je eigen mening, rechten, standpunten en belangen zonder dat hierbij een agressieve benadering te gebruiken. Een eigenschap die vooral bij extraverte persoonlijkheden aanwezig is.

Beargumenteren Zie argumenteren.

Besluitvaardig De vaardigheid om snel een gedecideerd besluit te nemen. Besluitvaardigheid is een typische competentie van sterke leiders. Gerelateerde woorden: Doortastend, Gedecideerd, Resoluut en Vastberaden.

Bestuursvaardigheid De bekwaamheid van een persoon in bestuurlijke zin. Hieronder vallen onder andere de identificatie met een casus, de onafhankelijkheid, de stressbestendigheid en signaalgevoeligheid. Het is dus eigenlijk een competentie die vele andere competenties omvat. Zie ook leiderschap.

Betrokken Het gevoel hebben je te identificeren met de situatie en/of organisatie waardoor vaak extra inspanning geleverd wordt in het belang van deze situatie of organisatie. Gerelateerde woorden: Verbondenheid, Engagement.

Betrouwbaar Een persoonlijkheid waar men vertrouwen in kan hebben en waarbij informatie in goede bewaring is.

Bindend vermogen Het vermogen om bij anderen een band te scheppen tussen deze persoon en een taak of organisatie. Het creëren van betrokkenheid bij andere mensen. Zie ook motiveren en betrokken.

Causale verklaringen geven Het vermogen om in een situatie goed te kunnen verklaren wat de oorzaak is. Hierdoor kunnen problemen bij de wortel worden aangepakt en hoeven niet oeverloos remediërende maatregelen genomen te worden tegen gevolgen. Een waardevolle en belangrijke competentie die veel efficiëntie oplevert voor voornamelijk hooggeplaatste managers binnen een organisatie. Gerelateerde woorden: Analyseren.

Coaching Het begeleiden van personen in een leerproces en zodoende de kwaliteit van het functioneren bevorderen. Gerelateerde woorden: Mentoring, Leidinggeven.

Commercieel inzicht Inzicht in de werking van de markt en hoe hier maximaal van geprofiteerd kan worden. Commercieel inzicht kan ook worden verklaard als een zakelijke blik op trends in de markt en handel in het algemeen. Commercieel inzicht is een heel breed begrip en kan zodoende op veel verschillende manieren worden verklaard. Gerelateerde woorden: Zakelijk.

Commitment Het zelf betrokken voelen bij situaties, of creëren van betrokkenheid bij anderen (commitment creëren) waardoor vaak extra inspanning geleverd wordt in het belang van een situatie of organisatie.

Communicatie Met passende communicatietechnieken en middelen in staat zijn effectief te communiceren met verschillende doelgroepen. Dit is wederom een erg brede competentie die andere competenties als presenteren, coaching, vergadertechnieken, rapporteren en anderen omvat.

Computervaardigheden De vaardigheid om goed met een computer en software overweg te kunnen. De term goed heeft betrekking op het referentiekader van de functie waarop je solliciteert. Van een secretaresse worden andere vaardigheden verwacht dan van een softwareontwikkelaar.

Conceptueel denken Het vermogen om een situatie of probleem beter te kunnen doorgronden middels het identificeren van patronen binnen een conceptueel kader en het leggen van verbindingen tussen deze verschillende patronen. Een erg abstracte definitie voor een abstracte competentie. Deze competentie vraagt vooral veel creativiteit. Gerelateerde woorden: Creativiteit, Analytisch vermogen, Verbanden leggen.

Conflicthantering Situaties met een grote emotionele lading op een tactvolle manier benaderen en oplossen.

Confronteren Mensen op directe wijze aanspreken en bewust maken van hun gedrag en de effecten die dit gedrag heeft.

Consciëntieus Het vertonen van gedrag met een gewetensvolle en nauwlettende benadering. Gerelateerde woorden: Gewetensvol, Nauwlettend.

Coördineren van werkzaamheden Het organiseren van, en zorgen voor een prettige en efficiënte samenwerking tussen verschillende mensen, organisaties of delen van organisaties.

Creatief Het vermogen om originele ideeën, oplossingen en methoden te creëren. Onder deze vaardigheid valt ook het bedenken van nieuwe toepassingen voor ideeën die oorspronkelijk betrekking hadden op iets anders. Gerelateerde woorden: Innovatief.

Cultureel bewustzijn Het appreciëren, waarderen en respecteren van creativiteit, ideeën, emoties, kunst, literatuur, beeldende kunst en andere uitdrukkingsvormen.

Delegeren Het toewijzen van beslissingsbevoegdheid en verantwoordelijkheden aan medewerkers die hiertoe geschikt lijken als deel van een managementideologie. Gerelateerde woorden: Leidinggeven, Engagement creëren.

Demonstreren Op nauwkeurige en makkelijk te begrijpen wijze laten zien hoe iets werkt of aangepakt dient te worden.

Detailgericht Het nauwkeurig letten op kleine details. Bijvoorbeeld de interpunctie in de schriftelijke communicatie of het in acht nemen van alle kleine variabelen bij het nemen van beslissingen.

Didactische vaardigheden De kunst van het goed kunnen overdragen van kennis, vaardigheden en inzichten op anderen. Gerelateerde woorden: Onderwijskunde.

Discipline Jezelf of anderen goed aan het werk kunnen zetten. Het nauwkeurig volgen van voorschriften in afwezigheid van anderen kan hier ook mee bedoeld worden.

Discussiëren De vaardigheid om onderwerpen ter sprake te brengen en hierover op tactvolle wijze je mening te delen met als doel anderen te overtuigen van jouw mening. Gerelateerde woorden: Communicatie.

Diversiteit hanteren Het creëren en succesvol managen van een groepssamenstelling waarbij de sociale, etnische en culturele achtergrond een grote mate van diversiteit vertoont.

Doelgericht Op gestructureerde wijze een vooraf gedefinieerd resultaat proberen te bewerkstellingen. Goed geformuleerde doelen worden op dusdanige wijze beschreven dat deze zowel motiveren als goed meetbaar zijn.

Doelgericht aansturen Formuleren en uitdragen van heldere operationele doelen, en deze als leidraad nemen voor het eigen handelen en aansturen van anderen.

Doorvragen Het sturen van een gesprek door goede strategische vragen te stellen en op deze wijze het verkrijgen van betere antwoorden dan initieel mogelijk leek.

Doorzettingsvermogen Intensief bezig kunnen zijn met een taak en hier in volharden totdat deze vervolledigd is. Gerelateerde woorden: Vastberadenheid, Wilskracht.

Draagvlak creëren Zorgen dat alle belanghebbenden in een organisatie de beslissingen die worden genomen ondersteunen. Dit geldt voor alle rangen binnen een onderneming. Denk hierbij aan organisatorische veranderingen of nieuwe doelen die gesteld worden.

Durf Risico’s durven nemen in situaties waar dit gepast lijkt om zodoende een aanmerkelijk voordeel te behalen. Gerelateerde woorden: Lef tonen.

Duurzaam ondernemen Het maatschappelijk georiënteerde streven om zowel een hoger bedrijfsrendement te realiseren als het benutten van kansen voor een beter milieu.

Effectief Acties waardoor beoogde doelen verwezenlijkt worden. Iemand die erg effectief is, heeft weinig tijd en pogingen nodig om een taak te vervullen. Gerelateerde woorden: Doelmatig, Doeltreffend, Efficiënt, Werkzaam.

Empathie Het inlevingsvermogen in de gevoelens van een ander. Vooral belangrijk bij de sociale banen waarin veel met andere mensen word gewerkt, bijvoorbeeld in de zorg of bij personeelszaken.

Energie uitstralen Een productieve werkhouding die wordt gekenmerkt door hard werken en groot uithoudingsvermogen.

Expertise Het beschikken over een hoge mate aan gespecialiseerde deskundigheid en ervaring in een bepaald domein.

Feedback geven Het geven van een genuanceerde evaluerende reactie naar aanleiding van een situatie of aan de hand van vertoond gedrag, vaak in de vorm van opbouwende kritiek. Het doel hiervan is het verbeteren van de vaardigheid waar de terugkoppeling betrekking op heeft. Gerelateerde woorden: Terugkoppeling.

Feedback ontvangen Het goed kunnen omgaan met kritische kanttekeningen die worden teruggekoppeld naar aanleiding van het eigen vertoonde gedrag, of ontstane situaties naar aanleiding van eigen beslissingen. Gerelateerde woorden: Terugkoppeling.

Flexibel Een meegaande houding ten opzichte van veranderingen en het vermogen je snel te kunnen aanpassen aan deze veranderingen. Denk hierbij aan werktijden, taken en het gedrag van anderen in je omgeving.

Formuleren De vaardigheid om gedachten op een zodanige manier onder woorden te brengen dat er een duidelijk en uniform beeld ontstaat van het bericht. Gerelateerde woorden: Verbaliseren, Communiceren.

Gedisciplineerd Zie discipline.

Gespreksvaardigheid De bekwaamheid om gesprekken zodanig te structureren en te beïnvloeden dat gespreksdoelen kunnen worden bereikt. De vaardigheden die hieronder vallen zijn onder andere: luisteren, spreken (zie formuleren). Gerelateerde woorden: Communicatie, Luisteren< /a>, Invloed uitoefenen.

Groepsgericht aansturen De vaardigheid om van een groep individuen met verschillende karakters een hecht geheel te maken en door samenwerkingsverbanden gespecificeerde doelstellingen te behalen.

Impact hebben Het van nature kunnen uitoefenen van invloed op anderen en hierdoor in staat zijn om een grote indruk achter te laten. Iemand met veel impact wordt al snel als autoriteit geaccepteerd. Gerelateerde woorden: Invloed uitoefenen.

Impressie Je weet eenvoudig een goede indruk achter te laten wanneer je mensen voor het eerst ontmoet en weet deze vervolgens ook gemakkelijk te handhaven.

Individugericht leiderschap Het geven van richting en sturing aan medewerkers in het kader van diens individuele taken. Gerelateerde woorden: Leidinggeven, Coaching, POP.

Informatieanalyse Vaardig zijn in het signaleren en erkennen van belangrijke informatie in een informatierijke setting. Verbanden leggen tussen gegevens. De vaardigheid om een grote hoeveelheid aan informatie te kunnen verdelen in kleinere homogene delen en deze vervolgens nauwkeurig bestuderen. Hierbij is het noodzakelijk goed te kunnen onderscheiden welke informatie belangrijk is en welke niet. Vervolgens probeer je door middel van conceptueel denken verbanden te ontdekken in deze informatie. Relevante woorden: Conceptueel denken, Detailgericht.

Initiatief nemen Uit eigen beweging starten met werkzaamheden, het zelf uitwerken en in gang zetten van ideeën of signaleren van problemen en deze direct oplossen.

Inlevingsvermogen Zie empathie.

Innovatie Het ontwikkelen, vernieuwen of sterk verbeteren van ideeën, methoden, strategieën, processen, producten, services en markten.

Integriteit De karaktereigenschap waarbij je handelen altijd wordt geleid vanuit de gestelde normen en waarden binnen de kaders van de functie of die van jezelf. Oprecht handelen volgens de meest geaccepteerde ethische noties. Gerelateerde woorden: Eerlijkheid, Oprechtheid.

Interpersoonlijke sensitiviteit Hoge mate van bewustzijn met betrekking op het eigen gedrag en de manier waarop je communiceert en de directe invloed die deze kunnen hebben op anderen. Relevante woorden: Empathie.

Interpretatie De opvatting en uitleg die je geeft aan een situatie of gedrag. Het goed kunnen begrijpen van situaties en de juiste betekenis toekennen aan de elementen in deze situatie. Het goed kunnen ‘lezen’ van een situatie. Gerelateerde woorden: Verklaren, Uitleggen, Opvatten, Lezen.

Interview Je bent vaardig in het voeren van georganiseerde gesprekken, waarbij jij de positie inneemt van de vragensteller met een vooraf gedefinieerd doel. Dit kan zijn in de vorm van een persgesprek, onderzoek of bijvoorbeeld een sollicitatie.

Intrinsiek gemotiveerd Motivatie die vanuit jezelf komt, voortvloeiend uit jouw interesses en de persoonlijke voldoening die je beleeft aan het uitvoeren van een taak. Dit in tegenstelling tot motivatie ten einde een (monetaire-) beloning te ontvangen, ofwel motivatie door te ontvangen salaris.

Invloed uitoefenen Het vermogen om op anderen in te werken. Dit kan zowel in het kader zijn van de functie als op persoonlijke denkbeelden van belanghebbenden in de organisatie. Gerelateerde woorden: Beïnvloeden, Impact hebben.

Inzet Hoge mate van werkethiek en een houding waaruit blijkt dat er hoge eisen worden gesteld aan het eigen werk. Gerelateerde woorden: Toewijding, Werklust.

Klantgericht Je hebt oog voor de wensen, behoeften en het gemak van klanten en weet hier goed op in te spelen. Gerelateerde woorden: Consumentgericht, Klantvriendelijk.

Kostenbewust handelen Jij weet hoe je het maximale kunt behalen in resultaat met slechts beperkte financiële middelen. Je kunt goed omgaan met krappe budgetten.

Kritisch denken Het vermogen om efficiënt situaties te kunnen analyseren en deze informatie beoordelen, waarbij je een duidelijk onderscheid maakt tussen feiten en emotie.

Kwaliteitgericht Actief een hoge mate van kwaliteit nastreven en deze waarborgen. Dit streven geldt zowel voor het eigen werk als het werk van anderen.

Leervermogen Het vermogen om nieuwe informatie op te nemen, te verwerken en deze vervolgens effectief te kunnen toepassen op werksituaties. In de meeste contexten heeft het woord leervermogen betrekking op de snelheid waarmee informatie word opgenomen. Leervermogen heeft tevens betrekking op de mate waarin men in staat is te leren van eerder gemaakte fouten.

Lef tonen De eigenschap om veel dingen te durven. Niet bang zijn om op te komen voor je eigen standpunten en deze actief na te streven.

Leiderschap Initiatief en verantwoordelijkheid op je nemen om zo, met een groep mensen die jouw leiderschap accepteren (draagvlak), strategische veranderingen te bewerkstellingen. Zie ook impact.

Leidinggeven Het actief aansturen van individuen en het coördineren van groepen, om zo een gezamenlijk doel te verwezenlijken. Gerelateerde woorden: Aanvoeren, Besturen, Leiden.

Lobbyen Strategisch georganiseerd streven om actoren die meedingen in belangrijke besluitvorming uit te leggen wat voor jou de belangen zijn en op deze wijze proberen de beslissingen te beïnvloeden. Gerelateerde woorden: Beïnvloeden.

Loyaliteit De eigenschap dat je iemand of iets altijd steunt en niet aan het lot overlaat. Loyaliteit kan ook verklaard worden als het zich voegen naar het beleid, procedures en afspraken van de organisatie en de afspraken behorende tot de functie. Gerelateerde woorden: Trouw zijn, Oprechtheid.

Luisteren Actief je aandacht richten op de persoon waarmee je converseert en het vermogen de belangrijke informatie te filteren uit het bericht.

Managementidentificatie Het tonen van actieve betrokkenheid bij belangen en problemen van het management, vaak in de vorm van geldingsdrang richting de top van de organisatie, met als bedoeling het stijgen in de rangorde. Gerelateerde woorden: Ambitie, Leidinggeven.

Marktgerichtheid Bij het nemen van beslissingen constant rekening houdend met alle belanghebbenden in de markt. Het zoeken naar een constante balans tussen klant, concurrentie, medewerkers en leveranciers.

Mensenkennis Het hebben van een goed inzicht in de karakters van de mensen waarmee je samenwerkt.

Mensgericht leiderschap Door je goed in te leven in de karakters van medewerkers ben je in staat om op een stimulerende en inspirerende wijze leiding te geven. Een zeer betrokken stijl van leidinggeven. De manager is nauw betrokken bij het functioneren en sturen van de medewerkers. De gevoelsmatige afstand tussen management en medewerker is klein.

Milieubewustzijn Het bewustzijn en de aandacht die geschonken wordt aan het milieu. Vertelt nog niets over de manier waarop hiermee omgesprongen wordt. Iemand die milieubewust is, kan nog steeds veel vervuilende werkzaamheden verrichten. Gerelateerde woorden: Duurzaam ondernemen.

Mondelinge presentatie Je bent in staat om ideeën, feiten en denkbeelden op heldere wijze over te brengen met enkel het gebruik van woorden. Gerelateerde woorden: Communiceren.

Motiveren De kracht om mensen zodanig te stimuleren dat zij het maximale halen uit hun capaciteiten om gemeenschappelijke doelen te behalen. Gerelateerde woorden: Aanzetten, Aansporen, Prikkelen, Stimuleren.

Multicultureel bewustzijn De vaardigheid om je in te leven in, en te schikken naar de normen en waarden van een andere cultuur. Je kunt goed vanuit een ander etnisch kader redeneren en hierop inspelen tijdens de communicatie en hierop zo nodig je gedrag aanpassen. Hoge mate van interculturele flexibiliteit. Gerelateerde woorden: Intercultureel bewustzijn.

Multitasken De vaardigheid om meerdere taken tegelijk uit te kunnen voeren zonder dat dit nadelige effecten heeft op de effectiviteit van je werk.

Netwerkvaardigheid De vaardigheid om goed nieuwe contacten te leggen en deze te onderhouden, zowel binnen- als buiten de organisatie.

Observatievermogen Bewuste, gerichte en nauwkeurige waarneming voor langere tijd van gedrag of situaties op strikt objectieve wijze om zo tot een goed oordeel te kunnen komen. Gerelateerde woorden: Waarnemen, Objectief.

Omgaan met druk Prestaties en gedrag lijden niet direct onder stressvolle werkomstandigheden. Gerelateerde woorden: Stressbestendig.

Onafhankelijk Zonder invloed van anderen goed kunnen functioneren en beslissingen nemen. Je goed kunnen afsluiten voor invloeden van buitenaf om zo objectief mogelijk een eigen mening te kunnen vormen. Gerelateerde woorden: Zelfstandig, Autonoom.

Onderhandelen Optimale resultaten boeken bij gesprekken met tegenstrijdige belangen. Kan ook betrekking hebben op de mediërende functie die vervuld wordt bij woordenwisselingen tussen werknemers op de werkvloer.

Ondernemerschap Het starten en in werking stellen van nieuwe ideeën, producten of diensten. Gerelateerde woorden: Duurzaam ondernemerschap, Innovatie.

Ontwikkelen van medewerkers Detecteren en analyseren van behoeften en tekortkomingen in het leerproces van medewerkers bij de professionele loopbaanontwikkeling. Kan ook voor kerntaken in de huidige functie worden toegepast. Dit wordt vaak gedaan middels het opstellen van individuele ontwikkelingsplannen. Gerelateerde woorden: Individugericht leiderschap, Feedback geven, Kritisch, Observatie.

Oordeelvorming Het vermogen om goed te kunnen redeneren en zodoende middels het onderscheiden van relevante criteria een goed onderbouwde mening vormen. Gerelateerde woorden: Objectief, Observatie.

Opbouwend bekritiseren Het geven van goed beargumenteerde kritiek, of meningen, met het doel de andere persoon te helpen in het verbeteren van de uitgevoerde functie. Opbouwende kritiek heeft een positieve functie. Het correct formuleren van opbouwende kritiek zou een positieve boodschap moeten dragen. Gerelateerde woorden: Constructieve kritiek, Feedback geven.

Oplossingsgericht Op besluitvaardige wijze zoeken naar oplossingen, hierbij rekening houdend met achterliggende problemen. Het niet snel uit het veld laten slaan door problemen, maar deze direct aanpakken. Niet denken in problemen, maar in oplossingen voor problemen. Gerelateerde woorden: Ondernemerschap, Causale verklaringen geven, Innovatie.

Optreden Het op kordate wijze ingrijpen en handelen wanneer de situatie hierom vraagt. Adequaat reageren. Controlerende of eventueel bestraffende maatregelen uitvoeren.

Organisatiegericht aansturen De vaardigheid om de langetermijnvisie van de organisatie te vertalen naar heldere en meetbare operationele doelen op de korte termijn. Constant medewerkers motiveren om kleine mijlpalen te bereiken om zo het big-picture-doel van de organisatie als geheel helpen te verwezenlijken. Gerelateerde woorden: Motiveren.

Organisatietalent De vaardigheid om activiteiten of evenementen goed te kunnen plannen, in werking te zetten en te coördineren. Gerelateerde woorden: Besluitvaardig, Communiceren, Delegeren.

Organisatiesensitiviteit Onderkennen en bewust zijn van de invloeden en gevolgen van individuele beslissingen in de functie en de weerslag die dit heeft op de doelen van de organisatie als geheel. Gerelateerde woorden: Organisatiegericht aansturen.

Oriëntatievermogen Het vermogen om goede informatie te verzamelen en zodoende tot een goed gefundeerde mening kunnen komen. Gerichte inlichtingen zoeken. Vermogen om het één tot het ander te kunnen verhouden in een abstracte context. Gerelateerde woorden: Informatie inwinnen, Koersbepaling.

Overtuigingskracht Het vermogen om anderen te kunnen overtuigen van jouw ideeën of standpunten. Gerelateerde woorden: Over redingskracht, Discussiëren, Lobbyen, Onderhandelen.

Persoonlijke ontwikkelingsplanning (POP) Het goed kunnen opstellen van individuele ontwikkelingsplannen voor werknemers om deze beter te laten renderen in de huidige functie en zich verder te ontwikkelen in hun carrière. Werknemers zetten ook vaak eigen leertrajecten uit, waarbij de leidinggevende vervolgens zorgt voor feedback. Deze ontwikkeling is meestal in het kader van de persoonlijke ambities en doorgroeimogelijkheden.

Plannen en organiseren Het vaststellen van een gewenste toekomstige situatie en in dit kader een nauwgezette planning met meetbare doelen opstellen en deze volgen. Gerelateerde woorden: Impact.

Positief Je gaat kwesties te lijf met een positieve houding waarin je vooral aandacht hebt voor de positieve zaken. Vaak goed gehumeurd. Met een positief denkbeeld de wereld zien. Je hebt een levenshouding waarin je bewust kiest om positiviteit de boventoon te laten voeren.

Presenteren Het helder kunnen uitdragen en overbrengen van ideeën. Dit kan zowel verbaal zijn als met behulp van media, zoals filmpjes of Microsoft PowerPoint. Gerelateerde woorden: Communiceren, Impact hebben.

Prestatiemotivatie Zie Inzet, Ambitie en Motiveren.

Prioriteiten stellen Goed in staat zijn om onderscheid te kunnen maken tussen wat belangrijk is en wat onmiddellijke aanpak behoeft. De rangorde van belangrijkheid goed kunnen onderscheiden. Hoofdzaak goed van bijzaak kunnen onderscheiden. Gerelateerde woorden: Voorrang geven.

Proactief Het actief proberen te voorkomen van feiten, voordat deze zich daadwerkelijk manifesteren. Gerelateerde woorden: Anticiperend, Initiërend.

Probleemanalyse Het nauwkeurig onderzoeken van een kwestie, de gevolgen en de oplossingen. Hierbij is vooral de causaliteitsanalyse en het vermogen problemen op te lossen van belang. Gerelateerde woorden: Causaliteitsanalyse, Oplossingsgericht.

Probleemoriëntatie Het probleem vanuit verschillende perspectieven en invalshoeken kunnen analyseren.

Problemen definiëren Na een nauwkeurige probleemanalyse en probleemoriëntatie in staat zijn om de kern van het probleem uitvoerig te kunnen verklaren.

Reflectief Goed in staat zijn om je eigen gedachten, gevoelens, herinneringen en gedragingen te overdenken en hieruit lering te trekken. Gerelateerde woorden: Beschouwend.

Resoluut zijn Doortastend optreden. Geen aarzeling kennen. Gerelateerde woorden: Doortasten, Vastbesloten, Besluitvaardig.

Resultaatgericht Actief en vastberaden inspanningen leveren om concrete resultaten en doelstellingen te behalen. Tegenslagen weerhouden je er niet van om de vastgestelde lijn te blijven volgen. Gerelateerde woorden: Doelgericht, Doelgericht aansturen.

Samenwerken Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen de individuele kwaliteiten en de gezamenlijke belangen. Gerelateerde woorden: Coöpereren, Meewerken, Samen dingen tot stand brengen.

Schriftelijke vaardigheden Je bent goed in staat om je helder en overtuigend uit te drukken in schrift en houdt goed rekening met de doelgroep waarvoor geschreven wordt. Bijvoorbeeld noodzakelijk voor notuleren of bij het schrijven van teksten. Gerelateerde woorden: Communicatie.

Sensitiviteit Hoge mate van emotionele fijngevoeligheid. Je kunt goed aanvoelen hoe andere mensen zich voelen en waar zij behoefte aan hebben. Gerelateerde woorden: Ontvankelijk, Inlevingsvermogen, Inlevingsvermogen, Emphatisch.

Signaalgevoeligheid De vaardigheid om de signalen om je heen snel op te pikken, te nuanceren en hier effectief mee om te springen. Dit is voornamelijk een belangrijke competentie voor leidinggevenden.

Snel schakelen In een informatierijke omgeving snelle distincties kunnen maken tussen onderwerpen en gebeurtenissen en zodoende snel kunnen reageren en anticiperen. Een belangrijke competentie voor functies waarin veel multitasking terugkomt.

Sociaal Je kunt je goed verhouden tot andere mensen in sociale interacties en bent in staat om op deze wijze binding te creëren in alle sociale lagen van de bevolking. Mensen ervaren het als gemakkelijk om jou te benaderen. Gerelateerde woorden: Netwerkvaardigheid, Inlevingsvermogen en Emphatisch.

Standaardiseren van processen De functie in procesmanagement waarin complexe taken teruggebracht worden tot simpelere deeltaken. Je bent goed in het bewerkstellingen van processtandaarden, zowel kwalitatief als normatief, om zo een hogere mate van efficiëntie te realiseren. Gerelateerde woorden: Procesoptimalisatie.

Stressbestendig Prestaties en gedrag leiden niet snel onder stressvolle omstandigheden. Mensen die erg stressbestendig zijn, kunnen zelfs een extra energiek gevoel krijgen van stressvolle situaties. Gerelateerde woorden: Omgaan met druk.

Synergie creëren Je weet groepen zo te leiden en coördineren dat de productiviteit afkomstig uit deze samenwerking hoger is dan de afzonderlijke productiviteit van elke werknemer bij elkaar opgeteld. Gerelateerde woorden: Managen, Leidinggeven.

Andere onderdelen van het cv

Ben jij je cv aan het bouwen? Dan vind je in deze lijst al onze artikelen over verschillende onderdelen van het curriculum vitae.

Geef een reactie