Algemene Voorwaarden

 

De hierna genoemde bepalingen zijn van toepassing op de toegang tot de Site, het gebruik van de Site en de verkoop van Diensten.

Artikel 1. Definities

Sollicitatiedokter

De onderneming HOOOOP B.V. met de handelsnaam Sollicitatiedokter.nl, gevestigd te Rotterdam.

Gebruiker

De natuurlijke- of rechtspersoon die gebruik maakt van de aangeboden diensten en informatie.

Site

www.sollicitatiedokter.nl en al haar subdomeinen.

Dienst

De dienst of diensten die Sollicitatiedokter verleent, de werkzaamheden die Sollicitatiedokter verricht en de producten die Sollicitatiedokter levert aan haar Gebruikers, in de ruimste betekenis.

Eigen Product

De Dienst of Diensten in eigendom van Sollicitatiedokter en uitgevoerd door Sollicitatiedokter. Dit zijn: ‘Zo vind je een Baan! (e-book)’, ‘Vacaturezoeker 2020’, ‘Sollicitatiegesprek van A tot Z’, ‘Zo vind je een baan (e-learning)’ en de cv-template producten.

Voucher

De Diensten niet in eigendom van Sollicitatiedokter en niet uitgevoerd door Sollicitatiedokter. De Voucher is een instrument in elektronische vorm dat de houder van een dergelijke Voucher (de ‘Voucher Houder’) het recht geeft op afname van de Dienst Specialist van de Specialist binnen de op de Voucher aangegeven periode (de ‘Geldigheidsperiode’).

Dienst specialist

De Diensten die door de Specialist aan de Voucher Houder zijn geleverd en/of beschikbaar zijn gesteld, zoals gespecificeerd op Sollicitatiedokter’s website en op de Voucher. De Diensten Specialisten zijn te vinden in de webshop. Dit zijn Diensten, met uitzondering van de Eigen Producten.

Specialist

Een niet met Sollicitatiedokter verbonden derde, die de Dienst Specialist verkoopt, levert en/of beschikbaar stelt en machtigt Sollicitatiedokter de Voucher in naam en voor rekening van de Specialist uit te geven, te verkopen en over te dragen.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Site, waaronder doch niet uitsluitend auteursrechten op de door Sollicitatiedokter geplaatste teksten, foto’s, afbeeldingen, software, ontwerp, merkrechten etc.,

Overeenkomst

De overeenkomst die tussen Sollicitatiedokter en Gebruiker tot stand komt, in vervolg op een Offerte en in combinatie met deze Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

De meest recente versie van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Identiteit Sollicitatiedokter

HOOOOP BV
Goudsesingel 80, 3011 KD Rotterdam
Tel: +31 88 730 2899
info@sollicitatiedokter.nl
KvK: 73807826
BTW-nummer NL859671203B01

Artikel 3: Algemeen

3.1       Bij gebruik van de Site en bij bestelling van Diensten door Gebruiker gaat deze akkoord met deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen genoemd in het Privacy Statement. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk via de Site. Ook zijn de Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, welke door de Gebruiker kosteloos opgevraagd kunnen worden.

3.2       Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Sollicitatiedokter erkend. Dergelijke afwijkingen hebben alleen betrekking op en gelden alleen voor die bepaalde Opdracht, Dienst, of Overeenkomst.

3.3       Sollicitatiedokter behoudt zich het recht om is bevoegd deze Algemene Voorwaarden, of haar Privacy Statement geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Wijzigingen treden in werking op de door Sollicitatiedokter aangekondigde datum van inwerkingtreding, behalve ten aanzien van vóór die datum reeds overeengekomen Opdrachten en aangegane Overeenkomsten. Daarop blijven de ten tijde van het tot stand komen van de Opdracht respectievelijk Overeenkomst geldende Algemene Voorwaarden van toepassing. Op eventuele vervolgopdrachten zijn evenwel de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing. Bekijk deze algemene voorwaarden dan ook regelmatig.

3.4       Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden niet geldig of verbindend zou zijn, wordt die bepaling vervangen door een bepaling waarvan inhoud en strekking zo veel mogelijk overeenkomen met inhoud en strekking van de oorspronkelijke bepaling. Het voorgaande heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

3.5       De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, evenals de verplichtingen uit de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Sollicitatiedokter, die bedoeld zijn ook na beëindiging of afloop van de Overeenkomst van toepassing te blijven, zullen dienovereenkomstig hun toepasselijkheid behouden (nawerking).

Artikel 4. Gebruik van de Site

4.1       Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen in strijd met deze Algemene Voorwaarden of de Nederlandse, Belgische en Europese wet- en regelgeving.

4.2       Het gebruik van de Site en de hierop verkregen informatie en documenten vindt plaats voor eigen rekening en risico.

4.3       Sollicitatiedokter is niet verantwoordelijk voor virussen in een door Gebruiker verzonden of ontvangen e-mail of bestand.

4.4       Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen die Sollicitatiedokter en/of overige gebruikers schade kunnen toebrengen. Hieronder wordt in ieder geval – doch niet uitsluitend – verstaan:

 • Het plaatsen van onjuiste, onvolledige of bewust misleidende (bedrijfs)informatie.
 • Het aanpassen, verwijderen of onbruikbaar maken van gegevens van andere Gebruikers of de Site.
 • Het doen van reclame-uitingen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen met Sollicitatiedokter.
 • Het doen van politieke uitlatingen.
 • Het doen van bedreigende, discriminatoire, aanstootgevende en/of kwetsende uitlatingen.
 • Het hinderen van andere Gebruikers in het gebruik van de Site c.q. het hinderen van de werking van de Site.

Artikel 5. Onderhoud/Storingen

5.1       Sollicitatiedokter spant zich in om Gebruiker ononderbroken toegang tot de Site te verschaffen. Sollicitatiedokter kan (onderdelen van) de Site echter zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van onderhoud of het opheffen van storingen. Sollicitatiedokter zal dergelijke onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk op de minder courante uren laten plaatsvinden.

5.2       Sollicitatiedokter is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van onbereikbaarheid van de Site.

Artikel 6. Het aanbod van Diensten

6.1       Indien een Dienst een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de omschrijving vermeld.

6.2       Het aanbod op de Site is vrijblijvend. Sollicitatiedokter is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

6.3       Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Gebruiker mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Sollicitatiedokter niet.

6.4       Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

6.5       Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Gebruiker duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 7. Aankoop van Eigen Product

7.1       Door te klikken op de button ‘Bestelling afronden’ van een Eigen Product doet Gebruiker een aanbod aan Sollicitatiedokter tot het kopen van het Eigen Product.

7.2       De koop van het Eigen Product is pas volledig tot stand gekomen indien een e-mail van Sollicitatiedokter is ontvangen waarin de aanvaarding van het aanbod wordt bevestigd.

7.3       Sollicitatiedokter behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor het aanbod van de Gebruiker te weigeren. Bovendien kan Sollicitatiedokter, ook al heeft zij jouw aanbod geaccepteerd, de overeenkomst te allen tijde annuleren indien zij een redelijk vermoeden heeft dat jij jegens Sollicitatiedokter, een met Sollicitatiedokter gelieerde derde fraude hebt gepleegd of fraude aan het plegen bent.

Artikel 8. Levering van Eigen Product

8.1       Sollicitatiedokter zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

8.2       Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 3 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij Gebruiker akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Gebruiker hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Gebruiker heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De Gebruiker heeft geen recht op een schadevergoeding.

8.3       Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Gebruiker geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Gebruiker geen recht op schadevergoeding.

8.4       In geval van ontbinding conform het lid 2 van dit artikel zal Sollicitatiedokter het bedrag dat de Gebruiker betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

8.5       Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Sollicitatiedokter zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.

Artikel 9. Duurtransacties

9.1       De Gebruiker kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld leveren van Diensten te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

9.2       De Gebruiker kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • Opzeggen op de wijze zoals in artikel 5 wordt beschreven;

Artikel 10. Aankoop van een Voucher

10.1     Door te klikken op de button ‘Bestelling afronden’ van een Voucher doet Gebruiker een aanbod aan Sollicitatiedokter, daarbij handelend in naam en voor rekening van de Specialist, tot het kopen van de Voucher.

10.2     De koop van de Voucher is pas volledig tot stand gekomen indien een e-mail van Sollicitatiedokter, daarbij handelend in naam en voor rekening van de Specialist, is ontvangen waarin de aanvaarding van jouw aanbod wordt bevestigd.

10.3     Sollicitatiedokter behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor jouw aanbod te weigeren. Bovendien kan Sollicitatiedokter, ook al heeft zij jouw aanbod geaccepteerd, de overeenkomst te allen tijde annuleren indien zij een redelijk vermoeden heeft dat jij jegens Sollicitatiedokter, een met Sollicitatiedokter gelieerde derde of de Specialist fraude hebt gepleegd of fraude aan het plegen bent.

Artikel 11. Inwisselen van een Voucher

11.1     Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld:

(a) kan de Voucher slechts een keer worden ingewisseld;

(b) kan de Voucher alleen bij de Specialist worden ingewisseld en niet bij Sollicitatiedokter;

(c) is de Voucher slechts voor één persoon geldig; en

(d) dien je de bij de Voucher behorende instructies inzake het inwisselen na te leven als je de Voucher bij de Specialist gaat inwisselen.

11.2     Om een Voucher te kunnen inwisselen, dien je deze bij de Specialist in te leveren binnen de Geldigheidsperiode. Indien je de Voucher niet binnen de Geldigheidsperiode inwisselt, vervalt de Voucher automatisch en kan deze niet meer ingewisseld worden.

11.3     Bij de aankoop van een voucher verzamelt Sollicitatiedokter de verzendingsgegevens van de Gebruiker op het moment van de aankoop. Sollicitatiedokter geeft dan deze gegevens door aan de Specialist. De Specialist zal dan de inwisseling van de Voucher verwerken en verstuurt het Dienst Specialist aan jou.

11.4     Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geeft de Voucher de Voucher Houder geen recht het Dienst Specialist op een bepaald tijdstip te ontvangen. Het wordt je sterk aanbevolen in een vroeg stadium contact op te nemen met de Specialist. Dit geeft je de grootste kans op het zeker stellen van de door jou gewenste tijd voor levering en/of het beschikbaar stellen van het Dienst Specialist. Sollicitatiedokter kan het tijdstip van de levering en/of het beschikbaar stellen van het Dienst Specialist niet beïnvloeden.

11.5     Indien je de Voucher wilt inwisselen voor goederen en/of diensten die niet tot het Dienst Specialist behoren, heb je geen recht op een tegoed, een terugbetaling in contanten of een nieuwe Voucher voor het verschil tussen de waarde van het Dienst Specialist en de feitelijke waarde van de goederen en/of diensten die door de Specialist aan jou zijn geleverd en/of beschikbaar zijn gesteld.

11.6     Vouchers kunnen slechts in hun geheel worden ingewisseld. Zij mogen niet gedeeltelijk of stapsgewijs worden ingewisseld. Indien jij om welke reden dan ook de Voucher bij een Specialist inwisselt voor minder dan de originele waarde (zonder korting) van het Dienst Specialist, heb je geen recht op een tegoed, terugbetaling in contanten of een nieuwe Voucher voor het verschil tussen de originele waarde (zonder korting) en de ingewisselde waarde.

11.7     In het geval dat een Specialist het Dienst Specialist zoals beschreven niet kan leveren en/of beschikbaar kan stellen op grond van onvoorziene redenen, zal de Specialist zo snel mogelijk via e-mail informeren.

Artikel 12. Gebruik van een Voucher

12.1     De koop van een Voucher geschiedt uitsluitend voor niet-commercieel privégebruik (de Gebruiker mag de Voucher echter wel aan iemand cadeau geven voor niet-commercieel privégebruik). Zowel het reproduceren van een Voucher als het commercieel handelen met een Voucher is verboden.

12.2     De Gebruiker is uitsluitend en alleen verantwoordelijk voor jouw Voucher. Noch Sollicitatiedokter noch de Specialist is verantwoordelijk voor verloren of gestolen Vouchers of voor het ophalen van Voucher referentienummers of Voucher veiligheidscodes.

12.3     De Gebruiker verklaart geen valse gegevens te zullen verstrekken, met inbegrip van valse namen, adressen en/of contact- of betalingsgegevens; evenmin zal de Gebruiker illegaal handelen in samenhang met de aankoop of het gebruik van een Voucher, of iemand een dergelijk handelen toestaan.

12.4     Elke poging om een Voucher in strijd met deze Verkoopvoorwaarden in te wisselen kan – geheel naar eigen inzicht van Sollicitatiedokter – leiden tot ongeldigheid van de Voucher. Het reproduceren van een Voucher is verboden.

Artikel 13. Annulering, restituties, problemen en klachten

13.1     De Gebruiker heeft een wettelijk recht de koop van de Dienst te annuleren binnen 14 kalenderdagen na de dag waarop de bevestigingsmail is ontvangen (de ‘Dienst Annuleringstermijn’). Indien de Gebruiker de Voucher tijdens de Voucher Annuleringstermijn inwisselt, vraag je daarmee Sollicitatiedokter, handelend in naam en voor rekening van de Specialist, uitdrukkelijk de diensten beschikbaar te stellen en wordt daarmee erkend dat de Gebruiker het recht om de koop van de Voucher te annuleren, verliest. Zodra jouw Voucher is ingewisseld, is de uitreiking, verkoop en overdracht van de Voucher door Sollicitatiedokter, handelend in naam en voor rekening van de Specialist aan jou voltooid en heb jij geen recht meer op een volledige of gedeeltelijke restitutie.

13.1     Indien je jouw koop van een Dienst wenst te annuleren, kun je dit doen op één van de volgende manieren:

(a)        door contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar info@sollicitatiedokter.nl

(b)        door telefonisch contact met ons op te nemen via het nummer 088 730 28 99

13.2     Indien de Gebruiker de koop van de Dienst in overeenstemming met deze dit artikel annuleert, zal Sollicitatiedokter alle in verband met de aankoop gedane betalingen restitueren binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop je Sollicitatiedokter over jouw annulering hebt geïnformeerd. In het geval van een Voucher treedt de Sollicitatiedokter handelend op in naam van en voor rekening van de Specialist.

13.3     Indien de Gebruiker de Voucher inwisselt, maar de Specialist de Dienst Specialist niet naar behoren beschikbaar heeft gesteld, of indien de Gebruiker een klacht heeft over het beschikbaar stellen van het Dienst Specialist, dient de Gebruiker zich rechtstreeks tot de Specialist te wenden. De Specialist, en niet Sollicitatiedokter, is immers verantwoordelijk voor de levering en/of het beschikbaar stellen van het Dienst Specialist. Het enige dat Sollicitatiedokter in dit verband doet, is de Voucher in naam en voor rekening van de Specialist verkopen en beschikbaar stellen. Indien de Gebruiker en de Specialist het echter niet eens worden over het verhelpen van de klacht, kan Sollicitatiedokter, handelend in naam en voor rekening van de Specialist, op jouw verzoek, proberen te helpen het probleem op te lossen.

13.4     Tenzij de Gebruiker Sollicitatiedokter van tevoren uitdrukkelijk meedeelt dat dit niet gewenst is, zal elke restitutie aan de Gebruiker gedaan worden door middel van de oorspronkelijke betalingswijze. Indien de oorspronkelijke betalingswijze geannuleerd, vervallen of anderszins veranderd is, dien je het klantenservice team onmiddellijk te informeren onder info@Sollicitatiedokter.nl. Indien de Gebruiker dit achterwege laat en restitutie plaats vindt door middel van jouw oorspronkelijke betalingswijze, is de Gebruiker verantwoordelijk voor het oplossen van dit probleem. Sollicitatiedokter verleent niet meer dan één restitutie.

13.5     De Gebruiker heeft 30 dagen vanaf de dag waarop de restitutie is ontvangen om deze te weigeren. Indien de restitutie niet binnen deze 30 dagen geweigerd is, zijn met de restitutie alle vorderingen die eventueel jegens Sollicitatiedokter (als agent van de Specialist) en die gerelateerd zijn aan, voortvloeien uit of samenhangen met de desbetreffende Voucher, volledig en finaal geregeld.

13.6     Klachten over Diensten dienen binnen één jaar na het voorval schriftelijk te worden gemeld.

 1. Verantwoordelijkheid voor het Dienst Specialist

14.1     De Specialist, en niet Sollicitatiedokter:

(a)        is de verkoper, leverancier en/beschikbaar stellende partij van de Dienst Specialist;

(b)        is de partij is die een overeenkomst aangaat met de Voucher Houder als de Voucher ingewisseld is; en

(c)        is uitsluitend en alleen verantwoordelijk is voor het beschikbaar stellen van de Dienst Specialist en voor de Dienst Specialist zelf.

 1. Sollicitatiedokters normen van dienstverlening en aansprakelijkheid Diensten

15.1     Sollicitatiedokter, als agent van de Specialist, verklaart dat:

(a)        zij redelijkerwijs van haar te verwachten zorgvuldigheid en competentie in acht zal nemen bij de uitvoering van haar verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden,

(b)        de Vouchers een bevredigende kwaliteit hebben en geschikt zijn voor het beoogde doel, en

(c)        zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden niet zal handelen in strijd met de eisen van professionele zorgvuldigheid.

15.2     Sollicitatiedokter is altijd aansprakelijk voor:

(a)        door haar gepleegd bedrog of bedrieglijke, door haar gemaakte voorstelling van zaken; of

(b)        elke aansprakelijkheid die op grond van toepasselijk recht niet kan worden uitgesloten of beperkt.

15.3     Anders dan hierboven aangegeven in paragraaf 15.2, is Sollicitatiedokter niet aansprakelijk voor enige andere verliezen of schade die je zou kunnen lijden als gevolg van de Diensten, met inbegrip van indirecte of gevolgschade.

15.7     Sollicitatiedokter kan geen garantie geven voor de volledigheid, geschiktheid voor het beoogde doel, of rechtmatigheid van Diensten, met Dienst Specialist in het bijzonder. Sollicitatiedokter is niet aansprakelijk voor de kwaliteit, veiligheid, bruikbaarheid of enig ander aspect van de Diensten.

15.8     Sollicitatiedokter is niet aansprakelijk voor een schending van een verplichting op grond van deze Algemene Voorwaarden indien zij wordt gehinderd of belemmerd in de nakoming van haar verplichtingen door een oorzaak waarover zij redelijkerwijs geen controle heeft.

15.9     Met uitzondering van de aansprakelijkheid voortvloeiende uit paragraaf 7.2, die onbeperkt is, zal het totaal van Sollicitatiedokters aansprakelijkheid jegens jou onder geen enkele omstandigheden de hoogte van 100% van de koopprijs van de Eigen Producten, of Diensten Specialisten overschrijden.

15.10   In bepaalde landen zijn enkele of alle uitsluitingen en/of beperkingen zoals vastgelegd in deze afdeling 7 volgens het toepasselijk recht niet toegestaan. Als dit recht op de Gebruiker van toepassing is, zijn enkele of alle van de hierboven genoemde uitsluitingen en/of beperkingen mogelijk niet op van toepassing en zijn er wellicht aanvullende rechten.

Artikel 16. Links en verwijzingen naar website van derden

16.1       Op de Site zijn links en verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Sollicitatiedokter is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 17. Wijziging dienstverlening

17.1     Sollicitatiedokter mag wijzigingen aanbrengen in de (toegang tot de) Diensten en Vouchers die zij via de Site aanbiedt.

17.2     Sollicitatiedokter mag per e-mail nieuwsberichten over (het gebruik van) de Site of haar dienstverlening naar Gebruikers versturen.

17.3     Offertes uitgeschreven door Sollicitatiedokter hebben een geldigheidsduur van 10 werkdagen na dagtekening. Sollicitatiedokter behoudt zich het recht voor offerteprijzen niet meer te accepteren na deze 10 werkdagen als gevolg van een wijzing in prijsstelling of dienstverlening.

Artikel 18. Intellectueel eigendom

18.1     De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Site berusten bij Sollicitatiedokter, tenzij anders is aangegeven. Mocht u van mening zijn dat dit onjuist is en u, of de partij die u vertegenwoordigt dit recht heeft, neemt u dan contact op via info@sollicitatiedokter.nl.

18.2     Het is Gebruiker niet toegestaan (delen van) teksten van de Site te bewerken, te kopiëren en/of op enige wijze aan derden ter beschikking te stellen tenzij Gebruiker hiervoor uitdrukkelijke toestemming van Sollicitatiedokter heeft verkregen.

Artikel 19. Aansprakelijkheid Site

19.1     Sollicitatiedokter is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de Site en de hierop geplaatste informatie en documenten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Sollicitatiedokter.

19.2     De informatie op de Site kan op een bepaald moment niet langer volledig of juist zijn. Aan de inhoud kan dan ook geen rechten worden ontleend. Sollicitatiedokter raadt Gebruiker aan om de juistheid en volledigheid van de informatie te verifiëren alvorens actie te ondernemen.

19.3     De documenten, tips en adviezen verkregen via de Diensten kunnen onvolledig zijn en fouten bevatten. Gebruiker heeft zelf de verantwoordelijkheid om alle geleverde documenten en informatie te verifiëren alvorens actie te ondernemen.

19.4     Gebruiker heeft geen recht op restitutie en/of schadevergoeding in geval van onvolledige informatie of fouten in de documenten, tips en adviezen verkregen via de Site.

Artikel 20. Gegevensbeheer

20.1     Indien u de Site gebruikt, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Sollicitatiedokter. Sollicitatiedokter houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden zonder uw toestemming. Zie ook de Privacy Statement.

20.2     Sollicitatiedokter respecteert de privacy van de gebruikers van de Site en draagt zorg voor vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

20.3     Sollicitatiedokter maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Zie artikel 17.2 van deze Algemene Voorwaarden. Bij het aanmelden voor evenementen mag Sollicitatiedokter nog 2 keer mailen over soortgelijke evenementen.

Artikel 21. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

21.1     Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

21.2     Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Sollicitatiedokter en Gebruiker, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij Sollicitatiedokter er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Gebruiker te onderwerpen.

Artikel 22. Overmacht

22.1     Sollicitatiedokter is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

22.2     Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, verstoringen als gevolg van terrorisme of een pandemie, alsmede ziekte van personeel gelden uitdrukkelijk als overmacht.

22.3     Sollicitatiedokter behoudt zich in geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Sollicitatiedokter gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.